Pejabat Struktural Pembantu Pimpinan Akademi

Wakil Direktur I

Nurliana Mansyur, S.ST.,M.Keb.

Wakil Direktur II

Asmawati, S.ST.,M.Kes.

Wakil Direktur III

Yuli Setiawati, S.ST.,M.Keb.

Pejabat Struktural Pogram Studi

Ka. P3MA.

Kasrida Dahlan, S.ST.,M.Keb.

Ka. Unit Penjaminan Mutu

Sri Rahayu Amri, S.H.,M.H