Pimpinan Akbid Muhammadiyah Palopo

Direktur

Hikma, S.ST.,SKM.,M.Kes.

 

Wakil Direktur I

Nurliana Mansyur, S.ST.,M.Keb.

 

Wakil Direktur II

Asmawati, S.ST.,M.Kes.

 

Wakil Direktur III

Yuli Setiawati, S.ST.,M.Keb.